Úvod

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na provozovatele této webové stránky, společnosti Heinze Gruppe GmbH a dalších společností skupiny Heinze Gruppe GmbH, které jsou dodatečně uvedeny.


Ochrana osobních údajů

My, společnost Heinze Gruppe GmbH, jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na našich stránkách http://www.heinze-gruppe.de/cz/ a těší nás, že jste projevili zájem o skupinu našich společností. Ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a proto si přejeme, abyste se při prohlížení našich stránek a využívání našich služeb cítili klidně a bezpečně.
Je pro nás obzvláště důležité, abyste věděli, které Vaše osobní údaje jsou při používání našich nabídek a služeb shromažďovány a jak tato data potom používáme.

Účel zpracování údajů

Heinze Gruppe je tvořena skupinou předních podniků z oblastí technologie zpracování plastů, povrchových úprav, chromování, konstrukce nástrojů, zařízení, příslušenství a stavebnictví. V našich podnicích v Německu, České republice a v Kosovu Vám nabízíme služby v takovém rozsahu a na takové úrovni, jaké jsou v Evropě ojedinělé. S Heinze Gruppe můžete profitovat z interdisciplinární a dynamické skupiny, která nabízí inovativní řešení a stanovuje nové standardy pro oblasti automobilového průmyslu, telekomunikace, výstavby, sanitární techniky, spotřebního zboží, stavebnictví a strojírenství. Pokud společnost Heinze Gruppe GmbH a její dceřiné společnosti zpracovávají osobní údaje, činí tak pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 

Zákonnost zpracování

Přístup na naše webové stránky

Za účelem přenosu obsahu webových stránek (tedy např. texty, obrázky, soubory ke stažení atd.), které jste z vašeho počítače navštívili, zaznamenáváme a ukládáme IP adresu přiřazenou k Vašemu počítači. (Viz Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ) čl. 6, odst. 1., písm. b).) Tyto údaje zpracováváme také z důvodů identifikace a případného stíhání zneužití. Právním základem je čl. 6, odst. 1., písm. f) ONOOÚ. Naším oprávněným zájmem o zpracování dat je zajistit řádné fungování našich webových stránek a transakcí, které se na nich provádějí.

Další účely

Pokud nám své osobní údaje sdělíte sami, budou námi také zpracovány. To může být například v případě, kdy pokládáte dotaz přes kontaktní formulář (https://www.heinze-gruppe.de/cz/kontakt/), nebo když se přihlašujete k odběru novinek (https://www.heinze-gruppe.de/en/unternehmen/newsletter/). Právním základem je čl. 6, odst. 1., písm. b) ONOOÚ. Ke zpracovávaným údajům patří údaje o zákaznících, údaje o zaměstnancích a údaje dodavatelů a zúčastněných stran, pokud jsou požadovány pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů.
Pokud za účelem obdržení a zpracování Vašeho dotazu (nebo přihlášení k odběru novinek) zpracováváme Vaše údaje dle popisu výše, jste smluvně povinni nám tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů nejsme schopni Vašemu požadavku vyhovět.
Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů (dle čl. 6, odst. 1 písm. a) ONOOÚ), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho zrušením.

Kontaktní formuláře

Pokud nám pošlete dotaz přes kontaktní formulář uvedený výše, budou všechny Vaše údaje z tohoto formuláře včetně kontaktních údajů, které sami poskytnete, uloženy a zpracovány z důvodu zpracování tohoto a dalších případných dotazů. Údaje Vámi uvedené budou zpracovávány pouze za konkrétním účelem odpovědi a zpracování Vašeho dotazu. Údaje budou zpracovány v souladu se čl. 6, odst. 1. písm. a) ONOOÚ na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. K tomu můžete kdykoli vznést námitku (právo na odvolání).

Odběr novinek

Pokud se přihlásíte k odběru některých našich novinek, musíte kromě e-mailové adresy vložit i Vaše křestní jméno a příjmení. Používáme metodu dvojího potvrzení, kterou zajištujeme, že odběr novinek je požadován opravdu pro e-mailovou adresu zadanou při registraci. Pokud odběr novinek potvrdíte, budete na zadanou e-mailovou adresu nepravidelně dostávat zajímavé informace o našich webových stránkách, produktech a službách. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu s novinkami a svůj souhlas tak odvolat. Bez Vašeho souhlasu nebudeme Vaši e-mailovou adresu ani další údaje od Vás obdržené poskytovat třetím stranám.
Pro e-maily s novinkami používáme software Newsletter2Go. Vaše údaje budou přeposlány společnosti Newsletter2Go GmbH, která sídlí v německém Berlíně. Společnost Newsletter2Go má zakázáno Vaše údaje prodávat a používat pro jiné účely než zasílání informačních e-mailů s novinkami. Newsletter2Go je německá certifikovaná společnost vybraná v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů (ONOOÚ) a federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Online žádost

Pokud nám přes náš online portál nebo přes e-mail pošlete dokumenty související s žádostí o práci, veškeré takto poskytnuté osobní údaje (dále také označované jako údaje ze žádosti o práci) shromáždíme a zpracujeme. Mezi tyto údaje patří:

  • Příjmení, jméno
  • Datum narození
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mail


Dokumenty související se žádostí o práci (dopis žádosti, životopis, vysvědčení, certifikáty, případné fotografie atd.)

Vaše soukromé údaje ze žádosti o práci budou shromážděny a zpracovány výhradně za účelem obsazování pozic v rámci naší společnosti. V zásadě jsou tedy údaje předávány pouze interním a odborným oddělením společností, které pracovní pozici otevřely a které jsou odpovědné za konkrétní postup podávání žádostí. Bez Vašeho předchozího souhlasu nebudou Vaše osobní údaje ze žádosti o práci poskytnuty jiným společnostem ze skupiny Heinze Gruppe GmbH. Vaše osobní údaje ze žádosti o práci nebudou použity ani poskytnuty třetím stranám.
Osobní údaje ze žádosti o práci budou vymazány zpravidla tři měsíce po dokončení výběrového řízení. Ve výjimečných případech můžeme údaje ze žádosti o práci zpracovávat i po uplynutí uvedené doby, zejména pokud vymazání brání právní předpisy, pokud je delší uchování potřebné z důvodů poskytnutí důkazů, nebo pokud jste s delším ukládáním výslovně souhlasili.

Pokud momentálně nejsme schopni vyhovět Vaší žádosti o práci, ale domníváme se, že byste mohli být vhodným kandidátem do budoucna, uchováme Vaše osobní údaje ze žádosti o práci po dobu 12 měsíců. Tohle však provedeme jen v případě, že k tomu budeme mít Váš výslovný souhlas.
Údaje, které jsme získali v souvislosti s Vaší žádostí o práci, chráníme proti zneužití a neoprávněnému přístupu pomocí různých technických a organizačních opatření. Konkrétně je přenos Vašich osobních údajů a dokumentů souvisejících s žádostí zašifrován pomocí nejmodernějších dostupných technologií.

Odesláním své žádosti souhlasíte s tím, že budete během výběrového procesu kontaktováni a informováni poštou, e-mailem nebo telefonem. Dále odesláním své žádosti souhlasíte také s tím, že jste si přečetli a výslovně souhlasíte s informacemi uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů. Prosím, berte na vědomí, že údaje ze žádosti o práci, včetně Vašich osobních údajů, nebudou uloženy anonymně, ale budou k dispozici vedoucím a příslušným kancelářím naší společnosti, aby bylo možné pozici obsadit.

Pokud jste ještě nezletilí, odesláním své žádosti potvrzujete, že jste před použitím našeho online portálu nebo odesláním e-mailu se žádostí získali souhlas svých rodičů či opatrovníků. Dále také potvrzujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou správné.

Přeposílání třetím stranám

Vaše údaje budou ke zpracování přeposlány příslušným dceřiným společnostem. Další zpracování na jejich straně bude záviset na druhu Vašeho dotazu.
Pokud je to nezbytné pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo jestliže by ostatní společnosti skupiny Heinze Gruppe GmbH vystupovaly jako poskytovatelé služeb či dodavatel, mohou být Vaše data zpracována i dalšími společnostmi Heinze Gruppe GmbH.
Kromě toho pro rozesílání novinek používáme jako poskytovatele služeb společnost Newsletter2Go se sídlem v Berlíně, Německu.
Naši poskytovatelé služeb jsou poskytovatelé/zpracovatelé vázáni pokyny, a jsou proto povinni zpracovávat Vaše data výhradně v souladu s našimi pokyny a platnými zákony o ochraně dat. Je to zejména povinnost zacházet s Vašimi údaji striktně důvěrně. Mimo to nemají povoleno zpracovávat údaje pro jiné než odsouhlasené účely.
Přeposílání údajů dodavatelům probíhá na základě čl. 28, odst. 1. ONOOÚ.
Vaše údaje nebudou prodávány ani jinak nabízeny třetím stranám.
Vaše osobní údaje zveřejníme bez Vašeho výslovného souhlasu jen orgánům činným v trestním řízení a v případě potřeby poškozeným třetím stranám, pokud je to nezbytné k objasnění jakéhokoliv nezákonného využívání našich služeb, nebo v případě soudního řízení. Takové přeposílání údajů však podléhá konkrétním důkazům o nezákonném nebo zneužívajícím chování. Kromě toho mohou být údaje zveřejněny, pokud je to nutné k prosazení podmínek používání nebo jiných dohod. Jsme rovněž zákonně povinni poskytnout na vyžádání informace některým orgánům veřejné správy. Mezi ně patří orgány činné v trestním řízení a orgány vymáhající pokuty a daně.
Zveřejnění těchto údajů je založeno na našem oprávněném zájmu v boji proti zneužívání, stíhání trestných činů a zajištění, uplatňování a vymáhání pohledávek za předpokladu, že nepřeváží Vaše práva a zájmy na ochranu Vašich osobních údajů, viz čl. 6 odst. 1. písm. f) ONOOÚ.

Plánovaný převod údajů do třetích zemí

Momentálně nepřevádíme Vaše údaje do třetích zemí a ani to neplánujeme. Pokud bude později zapotřebí údaje do třetích zemí převádět, budou k tomu vytvořeny potřebné právní podmínky. Zejména budete v souladu se zákonnými požadavky informováni o všech příjemcích nebo kategoriích příjemců.

 

Bezpečnost

Abychom ochránili nám svěřené údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem, používáme technická i organizační bezpečnostní opatření. Tato technická a organizační bezpečnostní opatření a jejich účinnost jsou pravidelně kontrolovány a v souladu s technologickým vývojem průběžně vylepšovány. Pokud jsou zadávány osobní údaje, jsou vždy přenášeny v zašifrované podobě.

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, který nám pošlete jako provozovateli webu, používají naše webové stránky šifrování SSL nebo TLS. Údaje, které přenášíte prostřednictvím této webové stránky, jsou tedy pro ostatní nečitelné. Šifrované spojení rozpoznáte na adresním řádku "https: //" prohlížeče a na ikoně zámku v panelu prohlížeče.

Soubory cookies

Cookie Management

Aby byly naše webové stránky co nejvíce uživatelsky příjemné a přizpůsobené Vašim potřebám, používáme soubory cookies. Soubor cookie je malý soubor, který se při návštěvě webové stránky uloží do vašeho počítače. Pokud například webovou stránku znovu navštívíte ze stejného zařízení, pomocí souboru cookie lze rozpoznat, že je to opakovaná návštěva. Soubory cookies nám také umožňují analýzu použití našeho webu. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje. Nelze ho tak třetí stranou na stránkách použít k Vaší identifikaci. To platí i pro webové stránky poskytovatelů analytických služeb.

Používáme následující typy souborů cookies:

Základní/nezbytné soubory cookies
Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkci našich webových stránek. Mezi ně patří například přiřazení anonymních ID relací pro sdružování několika dotazů na webový server nebo bezchybnou funkci přihlášení a objednávek.

Výkonnostní a statistické soubory cookies
Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak jsou naše webové stránky používány (např. použitý webový prohlížeč, počet návštěv, navštívené stránky nebo čas strávený na stránkách). Tyto soubory cookies neukládají žádné informace, které by umožňovaly identifikaci návštěvníka. Informace nashromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou agregované a tedy anonymní.

Soubory cookies – i ty určené pro sledování webu – můžete přijmout nebo odmítnout v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Váš webový prohlížeč je možné nastavit tak, aby sobory cookies všeobecně odmítal, nebo aby Vás před uložením soborů cookies předem informoval. V tom případě ale může být ohrožena funkčnost webových stránek (například objednávky). Váš webový prohlížeč také nabízí funkci mazání souborů cookies (např. přes příkaz vymazat data prohlížeče). Pro více informací prosím nahlédněte do uživatelské příručky nebo pravidelně kontrolujte menu nastavení vašeho prohlížeče.

Mapy Google

Tato webová stránka obsahuje odkaz na poskytovatele mapových služeb Mapy Google. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jedná se jen o propojení, takže při první návštěvě našich webových stránek nebudou Vaše údaje k poskytovateli mapových služeb přeneseny.

To se stane, až když na odkaz kliknete. V tom případě budete přesměrováni na webové stránky Mapy Google a opustíte tak stránky Heinze Gruppe GmbH.

Pokud jste na odkaz klikli a byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele mapových služeb, nemáme už žádný vliv na shromažďování a zpracování údajů a nejsme za ně ani zodpovědní. Z tohoto důvodu nejsme v tomto případě ani správci dle definice ONOOÚ. Nejsme obeznámeni ani o plném rozsahu shromažďování údajů, právním základu, ani o cílech zpracování nebo uchovávání údajů. Z tohoto důvodu nemusí být zde poskytnuté informace kompletní.

Více informací o zpracování uživatelských údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Anonymní sledování webových stránek

Abychom naše webové stránky mohli přizpůsobit potřebám našich zákazníků, analyzujeme návštěvnost našich stránek. K tomu používáme Vaši IP adresu. Tu nejprve zanonymizujeme (stejně jako podobná čísla, která se mezi počítači během běžného používání internetu vyměňují). Děláme to proto, abychom byli schopni provést analýzu. Jedná se mimo jiné o analýzu dat webových stránek navštívených prostřednictvím webové stránky Heinze Gruppe GmbH, Vašeho prohlížeče a počítače. K tomuto účelu jsou nastaveny i soubory cookies. Náš soubor cookie obsahuje unikátní číslo, pomocí kterého jsme schopni Vás na našich stránkách rozpoznat – nikoliv ale na stránkách třetích stran. Uložená data jsou vyhodnocována výhradně pro statistické účely. IP adresa není spojena se žádnou konkrétní osobou.

Použití služby Google Universal Analytics

Používáme Google Universal Analytics, službu webové analytiky od společnosti Google Inc. (dále jen jako „Google“). Služba Google Universal Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve Vašem počítači, k tomu, aby pomohly analyzovat, jak jsou stránky uživateli používány. Informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), které generují sobory cookies, jsou obecně předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech.
Na našich stránkách je aktivní IP anonymizace. Díky tomu je IP adresa uživatelů Google v členských státech Evropské unie nebo dalších signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Přenos úplné IP adresy na Google server v USA a její zkrácení až tam tak nastává jen ve výjimečných případech. V zájmu operátora těchto webových stránek Google tyto informace použije k vyhodnocení použití tohoto webu, k vytvoření přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odesílaná Vaším webovým prohlížečem v rámci služby Google Universal Analytics není slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies lze vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud ale ukládání souborů cookies vypnete, je možné, že nebudete schopni plně využívat všech funkcí, které tyto webové stránky nabízejí. Dále můžete společnosti Google zakázat sběr dat generovaných sobory cookies a dat souvisejících s používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete tento zásuvný modul: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo http://www.google.de/privacy.html.
Berte, prosím, na vědomí, že tyto webové stránky používají službu Google Universal Analytics s doplňkem „anonymizeIp“, který zajišťuje, že IP adresy jsou shromažďovány anonymně (tzv. maskování IP) a vylučuje se tak možnost jakéhokoliv propojení s osobou.

Vestavěné zásuvné moduly pro sociální sítě

Naše webové stránky používají tlačítka následujících sociálních sítí:

  • Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
  • Google+, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Twitter, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
  • Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany


Každá sociální síť je zobrazena pomocí tlačítka s logem daného poskytovatele sociální sítě. Nicméně toto nejsou běžné zásuvné moduly sociálních sítí, ale tlačítka s vloženými odkazy. Každé tlačítko musí být Vámi aktivováno (musíte na ně kliknout). Pokud na tato tlačítka nekliknete, nebudou na sociální sítě přeneseny žádné údaje. Tlačítka se aktivují a spojí se s danou sociální sítí, jen pokud na ně kliknete. Tímto způsobem zároveň dáváte souhlas s komunikací se servery sociálních sítí.
Kliknutím na tlačítko se automaticky aktivuje sdílený zásuvný modul. Sociální síti pak poskytneme informace o tom, kterou stránku jste navštívili, abyste ji se svými kontakty na sociální síti mohli sdílet. Abyste funkci „sdílení“ mohli použít, musíte být v sociální síti přihlášeni. Pokud přihlášeni nejste, budete přesměrováni na přihlašovací stránku dané sociální sítě a nebudete se už nacházet na webových stránkách společnosti Heinze Gruppe GmbH. Jakmile se přihlásíte, bude odeslána informace, že byste rádi doporučili daný článek.
Aktivací tlačítka sociální sítě tato sociální síť obdrží informace o tom, kdy jste naše webové stránky navštívili, Vaši IP adresu a také informace o Vašem webovém prohlížeči a jazykovém nastavení. Když na tlačítko kliknete, je tento klik odeslán sociální síti a použit v souladu s jejími pravidly použití.
Jakmile jednou aktivujete tlačítko sociální sítě, nemáme žádný vliv na shromažďovaná data, jejich zpracování a nejsme za toto zpracování zodpovědní. Z tohoto důvodu nejsme ani správci z pohledu ONOOÚ. Nejsme informováni o plném rozsahu shromažďování údajů, jejich právního základu, účelů ani délce uchovávání. Z těchto důvodů nemusí být zde poskytované informace kompletní.
Přenos dat nezávisí na tom, zda máte u poskytovatele sociální sítě účet nebo zda jste do sociální sítě přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele přihlášeni, data budou přiřazena přímo k Vašemu účtu. Poskytovatelé sociálních sítí mohou také na Vašem počítači ke sledování používat soubory cookies.
Pokud víme, poskytovatel ukládá tyto informace v uživatelských profilech a používá je pro marketingové účely, průzkum trhu a/nebo návrh svých webových stránek dle daných požadavků. Toto vyhodnocení se provádí zejména (a to i pro nepřihlášené uživatele) z důvodu zobrazování cílené reklamy a tvorby informací o aktivitě na našich webových stránkách pro ostatní uživatele sociální sítě. Máte právo vytvoření takovýchto uživatelských profilů odmítnout. Pro uplatnění tohoto práva kontaktujte příslušného poskytovatele.
Popis účelu a rozsahu sběru dat a dalšího zpracování a využití dat příslušnou sociální sítí, jakož i sdružených práv a možností nastavení ochrany vašeho soukromí si, prosím, nastudujte na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů sociálních sítí:


Pokud nechcete, aby o Vás sociální síť dostávala informace, na tlačítko neklikejte.

Zákonné lhůty pro uchovávání údajů

Zákonem jsou dána různá retenční období a povinnost údaje uchovávat. Odpovídající údaje jsou po uplynutí této doby obvykle vymazána. Pokud by údaje nebyly dotčeny zákonem stanovenými lhůtami a povinnostmi uchovávání údajů, budou tyto údaje, za předpokladu, že účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů již nebudou platit, smazány a anonymizovány. Pokud z tohoto prohlášení o ochraně údajů neplynou žádná další ustanovení týkající se doby ukládání dat, budou shromážděná data uchovávána tak dlouho, dokud budou pro účely, pro které byla shromážděna, potřebná.

Další použití údajů a mazání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány a dále použity jen v případě, že to dovoluje zákon, nebo pokud jste s jejich zpracováním a použitím souhlasili. Pokud by mělo nastat další zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, budete o tom před dalším zpracováním informováni a obdržíte i další relevantní informace.

Identifikace a sledování zneužití údajů

Z důvodu identifikace a sledování zneužití údajů uchováváme informace, zejména Vaši IP adresu, maximálně 14 dní. Právním základem je čl. 6, odst. 1., písm. f) ONOOÚ. Údaje uchováváme po dobu 14 dní na základě našeho oprávněného zájmu o zajištění řádného fungování našich webových stránek a transakcí na nich prováděných, a také proto, abychom byli schopni odvrátit počítačové útoky a podobně. V případě potřeby používáme anonymní informace o použití našich webových stránek ke zlepšení návrhu našeho webu dle našich požadavků.

 

Vaše práva

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Na vyžádání máte dle čl. 15 ONOOÚ právo kdykoliv a bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které jsme o Vás zpracovali. Pokud tak chcete učinit, pošlete nám, prosím, žádost poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.

Právo na opravu

Máte právo požádat nás o okamžitou a bezplatnou opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto nepřesné (čl. 16 ONOOÚ). Kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Dále máte právo požádat o okamžitý a bezplatný výmaz („právo být zapomenut“) Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 ONOOÚ. Například když údaje už nejsou potřeba k původnímu účelu, ke kterému byly shromážděny, a Vy jste zrušil svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ ani naléhavé důvody (např. právní závazky) týkající se zpracování Vašich údajů. Pokud si přejete, aby byly Vaše údaje okamžitě vymazány, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.

Právo na omezení zpracování

Máte právo bezplatně požadovat omezení zpracování údajů, pokud je splněn jeden z případů uvedených v čl. 18 ONOOÚ. Zpracování údajů může být omezeno, zejména je-li zpracování nezákonné a subjekt údajů odmítá vymazat své osobní údaje a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů. Dále může být omezení zpracování požadováno v případě, že subjekt údajů podal námitku ke zpracování podle čl. 21, odst. 1. ONOOÚ a dosud nebylo rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad důvody jeho. Chcete-li požádat o omezení zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.

Právo na přenositelnost údajů

Máte také nárok na přenositelnost dat v souladu s čl. 20 ONOOÚ. Je Vaším právem údaje, které se Vás týkají a které jsou nám k dispozici, dostávat v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předávat tyto údaje jinému správci, například jinému poskytovateli služeb. Zároveň se předpokládá, že zpracování dat probíhá na základě souhlasu nebo smlouvy a je prováděno automatizovanými postupy. Chcete-li svá práva uplatnit, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.

Právo vznést námitku

Zejména máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to mimo jiné dle čl. 6, odst. 1. písm. e) nebo f) ONOOÚ a v souladu s čl. 21 ONOOÚ. Jestliže uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé důvody, které by nás ke zpracování opravňovaly a převážily Vaše důvody, práva a svobody, nebo také v případě, že zpracování slouží k uplatnění, prosazování nebo hájení právních nároků. Chcete-li své právo vznést námitku uplatnit, kontaktujte nás, prosím, poštou nebo e-mailem na adrese uvedené níže.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu údajů, pod který spadáme, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týká, je námi nepřípustné. Kontaktní informace dozorového úřadu, pod který spadáme, jsou následující:
Zodpovědný dozorový úřad pro Heinze Gruppe GmbH, Heinze Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, HeiForm Werkzeug- und Formenbau GmbH, Heinze Anlagenbau GmbH, Linden GmbH a HeRo Galvanotechnik GmbH:

Státní pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací pro Severní Porýní-Vestfálsko  
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Germany

Tel.: +49 (0) 211 / 38 424-0
Fax: +49 (0) 211 / 38 424-10
Email: poststelle_at_ldi.nrw.de


Zodpovědný dozorový úřad pro Sächsische Metall- und Kunststoffveredelungs GmbH:
The Data Protection Officer for Saxony
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Germany

Tel.: +49 (0) 351 / 493-5401
Fax: +49 (0) 351 / 493-5490
Email: saechsdsb_at_slt.sachsen.de


Zodpovědný dozorový úřad pro Heinze Cobiax Deutschland GmbH:
The Officer for Data Protection and Freedom of Information for Hessen
Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Germany
Tel.: +49 (0) 611 / 1408-0
Fax: +49 (0) 611 / 1408-611
Email: poststelle_at_datenschutz.hessen.de

Reference a odkazy

Pokud navštívíte internetové stránky, na které na tomto webu odkazujeme, můžete být požádáni, abyste znovu uvedli informace jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, vlastnosti prohlížeče atd. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neupravuje shromažďování, přenos nebo zpracování osobních údajů třetími stranami.
Poskytovatelé služeb třetích stran mohou mít své vlastní a odlišné předpisy týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů. Před odesláním osobních údajů proto doporučujeme informovat se na webových stránkách těchto třetích stran o jejich způsobu zpracování osobních údajů.

Úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů

Abychom zajistili, že toto prohlášení o ochraně osobních údajů vždy odpovídá současným právním požadavkům, nebo aby bylo možné v prohlášení zahrnout jakékoliv změny našich služeb, výslovně si vyhrazujeme právo v případě potřeby toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů pak vejde v platnost při Vaší další návštěvě. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste si při další návštěvě našich webových stránek znovu pročetli zásady ochrany osobních údajů.
Pokud máte ohledně zpracování Vašich osobních údajů nějaké další dotazy, kontaktujte, prosím, přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Je Vám k dispozici také v případě žádostí o informace, žádostí o práci nebo stížností:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Heinze Gruppe GmbH
-Pověřenec pro ochranu osobních údajů-
Eupener Str. 35
32051 Herford
Tel.: +49 (0) 521-56 05 63-40
Fax: +49 (0) 521-56 05 63-41
Mail: datenschutz_at_heinze-gruppe.de

Kontaktní informace správce:
Heinze Gruppe GmbH
Jörg Tilmes
- Výkonný ředitel -
Tel.: +49 (0) 5221-186-0
Fax: +49 (0) 5221-186-111
Email: info_at_heinze-gruppe.de

Platnost od: Květen 2018